Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar

Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar

I Sverige är psykisk ohälsa av olika slag det vanligaste hälsoproblemet. Mer än dubbelt så många lider av psykisk ohälsa idag än vad det var för 10 år sedan. Nästan 40% av Sveriges befolkningen lider av psykisk ohälsa och siffran ökar allt mer. Men vad beror detta på? Hur kommer det sig att en så stor del av Sveriges befolkning har drabbats? 

– Ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor, säger Peter Salmi på socialstyrelsen. (www.socialstyrelsen.se)

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället framförallt bland barn och ungdomar. I Sverige är det 190 000 barn och ungdomar mellan 10-24 år lider av någon form av psykisk ohälsa. Det uppger Socialstyrelsen i en rapport. Rapport

Det finns olika typer av psykisk ohälsa. Den vanligaste typen av psykisk ohälsa är depression. Det andra är utmattningssyndrom och det tredje är socialfobi.

Alla människor kan drabbas av psykisk ohälsa och det finns flera orsaker till att människor drabbas av psykisk ohälsa. Orsaker som traumatisk händelse att man har råkat ut för en jobbig separation, övergrepp eller varit utsatt för våld eller mobbning.

Det finns tidiga signaler tecken på att en person har någon form av psykisk ohälsa och det kan vara att personen känner oro, ängslan, koncentrationssvårigheter, glömska och känner osäkerhet. Det finns även fysiska inslag som kan vara tecken på ohälsa: hjärtklappning, spända muskler, yrsel, trötthet och matsmältningsproblem.

Boel Gustafsson kurator på Ållebergsgymnasiet

Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa?

-Man har inte kontroll över sin sinnesstämning, uppfattningsförmåga och man får dåligt samspel med människor runt omkring en.

Hur ska man som vän eller förälder agera om man misstänker att någon lider av psykisk ohälsa?

-Var inte rädd att fråga hur personen mår. Erbjud dig att följa med till t ex skolkuratorn eller skolsköterskan för att få hjälp och stöd.

-Döm inte personen för fort. Man vet inte vad dennes beteende kan bero på.

Hur arbetar ni mot psykisk ohälsa på Ållebergsgymnasiet?

-Enskilda elevers frånvaro lyfts tidigt av mentorer och/eller elevhälsan. Genom hälsosamtalen med skolsköterskan i åk1 fångas elever med negativ stress och psykisk ohälsa upp. Vecka 43 varje år har kommunen ihop med landstinget och gymnasiet en psykiatrivecka. Då erbjuds gratis föreläsningar om alla möjliga typer av psykisk ohälsa, tips och råd.

-Elever får också svara på en enkät om trivsel stress, kränkningar mm vare år. Därefter analyseras svaren och elevhälsan jobbar tillsammans med programarbetslagen för att åtgärda det som kommer fram.

-Det är en del av vardagsrutinerna att i klassrummen diskutera med eleverna om stress och arbetsbelastning. Framkommer oro för elevs hälsa/mående pratar mentor med eleven och tar eventuellt hjälp av elevhälsan.

-Skolkuratorena har i januari 2018, utarbetat ett ”bas” program med olika teman för varje årskurs på gymnasiet. Detta utifrån förebyggande och främjande insatser. Hälsa – såväl psykisk som fysisk – finns med återkommande i varje årskurs.

Kan man bli ”fri” från psykisk ohälsa och isåfall hur?

  • Ja man kan bli fri från mycket av psykisk ohälsa. Och mycket kan man få hjälp att lära sig leva med.

Hur? Be om hjälp , t ex hos skolkuratorn eller skolsköterskan. I vissa fall kan man behöva hjälp från sjukvården, kanske i form av terapi eller medicinering. Dessa kontakter kan vi i elevhälsan också hjälpa till med.

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa?

-Våga prata mera om att psykisk ohälsa är vanligt och inget konstigt. Många drabbas någon gång i livet av den i lindrigare eller svårare form.

I övrigt se svar under frågan om hur vi på Ållebergsgymnasiet jobbar mot psykisk ohälsa.

 

Emilia Abrahamsson Sa16a